Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/bestellingen tussen Bumperworld en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2 Bumperworld heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Bumperworld zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Een overeenkomst tussen Bumperworld en de klant komt tot stand door de bevestiging van Bumperworld van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Bumperworld

2.3 Indien Bumperworld het nodig acht kan Bumperworld telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in behandeling te nemen. Bumperworld houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.4 De klant kan de door Bumperworld op de website aangeboden producten bestellen en op afspraak afhalen bij Bumperworld te Sevenum en dient deze contant te betalen of de bestelde producten thuis laten bezorgen nadat de betaling door Bumperworld ontvangen is.

2.5 Indien een product niet op voorraad is, neemt Bumperworld binnen enkele dagen contact met de klant op, en meldt de te verwachte levertijd, gaat de klant hier mee accoord dan is de bestelling definitief.
Gaat de klant hier niet mee accoord, dan zal Bumperworld het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten

3 Prijzen en betaling

3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Eventuele onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Bumperworld worden gecorrigeerd.

3.2 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website of contant bij het afhalen van het product.
Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.

3.4 Prijzen zijn in euro's en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten. De op de website en in reclame/aanbieding vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3.5 Bumperworld houdt zich het recht voor het complete bedrag of een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling te verzenden of in poductie te nemen.

4 Afhalen van de producten bij Bumperworld

4.1 De klant kan de door Bumperworld op de website aangeboden producten bestellen en op afspraak afhalen en bekijken bij Bumperworld, en dient deze contant te betalen of via de op de website aangeboden betaalmethoden vooraf te betalen, voor het afhalen is de klant geen kosten verschuldigd.

4.2 Bestellingen worden maximaal één maand na de datum van bestelling voor de klant apart gehouden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de klant op de bestelling. Bumperworld behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden van deze regel af te wijken.

4.3 De producten kunnen op afspraak worden afgehaald

4.4 Betaling heeft plaatsgevonden op het moment dat de klant de bestelling ophaalt of contant bij het afhalen. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs.

5 Thuisbezorgen van bestelde producten

5.1 Leveringen aan huis van bestelde producten zijn mogelijk naar de op de webshop te kiezen landen, Bumperworld besteedt het thuisbezorgen uit aan DPD of DHL pakketdienst of bezorgd deze zelf.

5.2 Bij leveringen aan huis wordt door Bumperworld een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt duidelijk aangegeven op de website.

5.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Bumperworld, tenzij anders wordt aangegeven. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over.


5.4 De klant kan de door Bumperworld bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door Bumperworld aangegeven wordt.

6 Retour en garantie

6.1 Nadat de klant de door hem/haar bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Bumperworld te ontbinden. Ontbinding is alleen mogelijk voor producten die niet speciaal zijn besteld of geproduceerd. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit per mail en telefonisch aan Bumperworld te melden. Na overleg is het mogelijk dat het pakket door onze pakketdienst wordt opgehaald, of de klant kan/moet de producten voor eigen rekening in de originele verpakking goed beschermd met verpakkingsmateriaal bezorgen bij Bumperworld te Sevenum.

6.3 Indien de klant reeds heeft betaald, op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Bumperworld heeft herroepen, zal Bumperworld deze betalingen binnen 14 dagen nadat Bumperworld de door de klant  teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6.4 Indien een product dat naar Bumperworld wordt teruggebracht, naar het oordeel van Bumperworld schade heeft opgelopen die aan een handelen of nalaten van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, Behoudt Bumperworld zich het recht om het product niet retour te nemen of  de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

7 Klachten

7.1 De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan Bumperworld via email en telefoon. Bumperworld zal binnen enkele werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren

8 Overig

8.1 Bumperworld stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst via de website aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

8.2 Bumperworld streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8.3 Bumperworld zal vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens en deze niet aan derden verstrekken.

Verwerking Persoonsgegevens

1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Bumperworld persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bumperworld verwijst voor verdere informatie naar
de Privacyverklaring. (Privacyverklaring)

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Bumperworld nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

9 Aansprakelijkheid en schade

9.1 Bumperworld is nooit aansprakelijk voor directe en indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bumperworld ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9.2 Bumperworld is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

9.3 Bumperworld en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Bumperworld en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

10 Slotbepaling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  

]